Thursday, February 19, 2009

بیانیه

در پی درج خبری مبنی بر عزم نیروی انتظامی در برخورد جدی با عروس ها، جمعیت «مادرشوهرهای مبارز» با انتشار بیانیه ای از این اقدام، تقدیر و آن را گامی به جلو در جهت تقویت روابط نیروی انتظامی با این قشر بی آزار جامعه توصیف کرد... این جمعیت، در پایان بیانیه، با تاکید بر این نکته که امنیت اجتماعی به یک روز خاص محدود نمی شود، خواستار عدم محدودیت این برخورد به شب عروسی و گسترش آن به تمامی روزهای سال شدند.

1 comment:

Anonymous said...

خيلي جالب بود