Friday, December 11, 2009

تموم

"تموم کن این لجن رو!"

این جمله ای بود که یکی از دوستان و فارغ التحصیلان قدیمی دانشکده ما با قاطعیت به من گفت برای این که من رو تشویق کنه هر چه زودتر تز دکتری رو تموم بکنم و فارغ التحصیل بشم... جالب این جا بود که من هم، هم زمان داشتم یک قاچ بزرگ پیتزای پرخمیر با کلی افزودنی های سبزرنگ می خوردم!!.. دوست ما دوباره تکرار کرد: "تموم کن این لجن رو!"

No comments: