Friday, March 26, 2010

این را هم اضافه کن، آن را هم البته..

دارند قرارداد انتشار نشریه می بندند و از من خواستند که یک فایل اکسل درست کنم که سود و زیان مجموعه را در ده سال آینده نشان بده و هزار تا محاسبه دیگه بکنه برای سناریوهای مختلفی برای مجموعه. یک فایل بزرگ شده که در صفحه اصلی اش سناریوهای مختلف را چک می کنند و سیاست های مختلف برای قرارداد مجله را می گذارند و نمودار دینامیک سود و زیان شان را برای ده سال آینده می بینند.

این کار وقت برد، هرچند بامزه بود. کلی هم کار می خواست تا مطمئن شوی دقیقا اعداد موجود در حساب های سود و زیان سال های گذشته را منعکس می کند... بعد هم هی درخواست های جدید اضافه شد و هی مدل بزرگتر شد. امروز وقتی دیوید می گفت که بهتره فلان اعداد را هم به عنوان متغیر اضافه کنیم و فلان نمودارهای جدید را هم رسم کنیم، لبخندی زدم و گفتم "بهتره این مدل را گسترش بدیم تا میزان کالری مصرفی اعضای این جا را هم محاسبه کنه".. تیکّه بسیار سردی از آب درآمد!.. بندگان خدا خشک شان زد!... بعد از چند ثانیه سکوت همه به اتفاق گفتند "البته این مدل تا همین جا خوب و کافیه!".. به هرحال، تیکّه سردی بود که جواب داد...

No comments: