Wednesday, March 31, 2010

برای یک دوست ...

درای عزیز..

ام روز، در دعاهایِ بی آدابِ یک نفر حضور داشتید ...

....

No comments: