Monday, July 20, 2009

خط

روبرتا این روزها خیلی کار می کنه و خسته است. داشتم باهاش بحث می کردم درباره این که چرا کارهای کنفرانس امسال خیلی بیشتر از سال های قبل بوده... روبرتا می گه «یکی از دلایلش به این مربوط می شه که آزمایشگاه سندیا در برگزاری کنفرانس نقش داره. و این جور سازمان ها هم "خط قرمز" های خودشون رو دارند».. بعد مثل کسی که نگران باشه که منظورش رو درست به طرف مقابل که انگلیسی زبان نیست رسونده یا نه، یک دفعه به من نگاه می کنه و می گه «می دونی "خط قرمز" یعنی چی؟!».. لبخندی می زنم...

No comments: