Thursday, August 13, 2009

مسافرت سه هفته ای - 2

آلباکورکی در ایالت نیومکزیکو است. شهر کویری است و خشک. هوا ظهرها گرم و شب ها خنک است. شهر را می توان به چند قسمت اصلی تقسیم کرد. بالا شهر، پایین شهر و شهر قدیم. شهر قدیم قسمتی از شهر است که سعی می کنند به سبک قدیم نگه دارندش. معلوم است که بعضی از ساختمان ها را جدید ساخته اند اما به هر حال به سبک قدیم ساخته اند. شهر قدیم برای قدم زدن خوب است و البته نه برای خرید کردن. مغازه ها به نیت توریست های پول دار برپاست و رستوران های ارزان از شهر قدیم دورند. تا بخواهی هم می توانی غذای مکزیکی بخوری. اصرار پشت اصرار که فلفل سبز بیارم خدمت تان یا قرمز! شهر قدیم رستورانی داشت که ساختمانش حدود سی صد سال (اگر درست یادم مانده باشد) قدمت داشت.

No comments: