Friday, August 14, 2009

مسافرت سه هفته ای - 4

مقاله های سیستم داینامیکس رو به بهبود است و میانگین کیفیت کنفرانس، به نظر من، بالاتر از کنفرانس های مشابه مدیریت است. یکی از اتفاق های اصلی که در این سال ها افتاده رویکرد مدل سازها به استفاده از داده های کمی است. کالیبره کردن مدل ها و مقایسه مدل با سری های زمانی، بیشتر از قبل دیده می شود. یک نکته مثبت دیگر هم این است که سیستم داینامیکسی ها سراغ سوال های مهم می روند... به نظرم این ها اتفاقات خوبی است... ضمن این که در خیلی از مقالات حتی ضعیف کنفرانس هم به راحتی می بینید که نویسنده زحمت کشیده است.. هر چند کار جالبی شاید از آب در نیامده باشد...

کلا از کیفیت کنفرانس راضی بودم. می شه در مورد ایده های دو سه تا از مقاله ها بعدا صحبت کرد.

1 comment:

refagh said...

هان! این مقاله ضعیف مال منه نه؟ :D

ما که حسرت به دل موندیم، سال دیگه کنفرانس کجاست؟ معلوم شده؟

از این ایده ها و اینکه بچه ها موضوع های خوب انتخاب کردند، و کلن کارهای جدیدی که شده بنویسی من خیلی استقبال می کنم.