Sunday, August 30, 2009

فعلن باید فرض کنم که یک "باگ" بوده... چاره ای نیست...

3 comments:

پریسای said...

خبر خوب یعنی نرسیده؟؟

navid said...

خبری گویا نیست.

refagh said...

چی شده؟