Sunday, September 20, 2009

فن بیان!

اصولا فن بیان در تفهیم مفاهیم علمی به دانشجویان خیلی مهم بوده و استادهایی که تکلم بدانند از این برتری در تربیت دانشجویان خوب استفاده می کنند. نمونه ای از یک گفتگوی کوتاه، دقیق، جدی و بسیار روشن در کلاس اقتصاد رفتاری ما در زیر آورده شده است:

استاد به صورت جدی: «... اما نتایج این آزمایش را اقتصاددان های کلاسیک قبول ندارند.»
دانشجو به صورت جدی: « استاد، منظورتون از اقتصاددان های کلاسیک کدام دسته از اقتصاددان ها هستند؟»
استاد به صورت جدی: «اقتصاددان های کلاسیک آن دسته از اقتصاددان ها هستند که به روش تحقیق آزمایش، experiment ، "پی پی" می کنند!»
دانشجو به صورت جدی: «آهان!»

و قاه قاه من در فضای جدی کلاس طنین انداز شد!

No comments: