Sunday, October 18, 2009

زمستان می آید

هوای آلبانی سردتر و سردتر می شه و هفته ای که گذشت بین سی تا پنجاه فارنهایت تغییر می کرد. یکی از نکته هایی که باید یاد بگیرم - البته اگر در چنین مناطقی خواستم زندگی کنم - این است که بتوانم از زمستان لذت ببرم. خیلی از این ها از این که زمستان شروع می شود خوشحال می شوند و برنامه های شان را برای اسکی و ... می چینند... با توجه به این که این جا حدودا نصف سال زمستان است اگر نتوانی لذت بردن از زمستان را یادبگیری، زندگی خیلی سخت خواهد شد.

1 comment:

Tannaz said...

va jaayi zendegi bokon ke 2 ta tapppe dashte bashe aghalann!... na mesle in Ontario ke hamash saafe!!...shaakiammmaa :D