Sunday, December 13, 2009

مرور ادبیات

این چند روزه به بهانه مقاله پایانی درس اقتصاد رفتاری، روی مرور ادبیات موضوعی کار کردم که قراره موضوع تزم بشه (احتمالا!).. تا الان حدودا 4500 لغت نوشتم.

خیلی چیز مزخرفی شده! فرستادم اش برای اندی که نظرش رو برام بگه.

1 comment:

محمد حسین said...

امیدوارم که زودتر این لجن رو تموم کنی !!! و دکتر بشی