Tuesday, December 29, 2009

بهار سبز

«بهار» را نمی توان سانسور کرد. وقتی بیاید خودش بر هر درختی و باغچه ای و قلبی منتشر می شود. بهار یک واقعیت حتمی است. فقط دستی باید بالا برود و یک «حول حالنا» بخواند.

روزهای سبز در راه اند.

1 comment:

Anonymous said...

عزیزم دوباره داری جو گیر میشی ها...