Saturday, December 19, 2009

روزمره

تقریبا موضوع تزم مشخص شده است. هر چند فرآیند تحقیق را دقیق نکرده ام و کمیته استادهایم را قطعی نکرده ام.
در دو هفته پیش دو مقاله ام از ژورنال های مختلف رد شده! و الان در حال نوشتن دو تا پروپوزال ام. پروپوزال ها را باید تا یک و دو ماه دیگر تمام کرده باشم... اوضاع به سختی پیش می ره ولی امیدوار کننده است... هوا هم بس ناجوانمردانه سرد است. یخ زدیم. :)

No comments: