Friday, February 26, 2010

خانواده بهمن را آزاد کنید.


مدتی است که آقایان، خانواده یکی از دوستان ام را دست گیر کرده اند. به جز مادرش که مدتی است آزاد شده است هنوز پدر، دو خواهر و پسرعمویش در زندان اند.. چه بگویم؛ واقعا جای شرم دارد.


1 comment:

Anonymous said...

شرم واژه کوچکي است
اين رفتارشان وقيحانه است
نويد جان متاسفانه به وبلاگ بهمن دسترسي ندارم
ازطرف من پيغام من را بهش برسون
براش صبر آرزو ميکنم اگر کاري از دستم بر ميآمد بهم ايميل بزنه
Prezaeian@gmail.com
پوريا