Saturday, February 27, 2010

این روزها

تصمیم نهایی در مورد تزم این شده که سه تا مقاله بنویسم که در واقع دو تاش از مقاله هایی هست که تاحالا نوشته بودم. فقط باید تر و تمیزشون بکنم. اندی می گه دیروز تو هیچ تزی نداشتی و یک شبه شصت درصد پیشرفت کردی!
در حال حاضر تمرکز کردم روی مقاله دوم ام و برنامه ام اینه که در یک ماه جمع و جورش کنم.

بچه های کلاسی که درس می دم هم بندگان خدا هفته دیگه باید هم پروژه بدند و هم امتحان میان ترم! نمی خوام امتحان سخت بگیرم.

No comments: