Saturday, August 14, 2010

امروز سومین روز رمضان و من هنوز سرما خورده ام... نیوشا تنهایی روزه می گیره. یک جوری ناراحت کننده است.

No comments: