Wednesday, September 08, 2010

مالکیت مادی و معنوی!

داشتم فکر می کردم که تسبیح در واقع نوعی وسیله مکانیکی برای شمارش است: یعنی یک کانتور است! و در ضمن یکی از قدیمی ترین اختراعات بشری است که هنوز هم به شدت استفاده می شود، چه در مسجدها، چه در پارتی های برادران مذهبی! و ... و البته هنوز جایگزینی برای آن ارائه نشده است. اگر بنا به اعتقاد ما، مخترع تسبیح حضرت فاطمه (س) بوده باشد و اگر ایشان آن زمان patent تسبیح را ثبت می کردند احتمالا الان فرزندانشان (یعنی همان سیّدها) کلی پولدار می شدند!.. فکر کنید به ازای هر تسبیحی که فروخته می شود درصدی از قیمت اش بین سادات تقسیم می شد!

البته patent همچین اختراعی نمی دونم می شد هزار و چهارصد سال اعتبار داشته باشه یا نه... بعد هم البته فرزندان حضرت مریم هم احتمالا ادعای patent تسبیح را می کردند.. همممم... وکیل درست و حسابی می خواست!

1 comment:

Anonymous said...

جایگزین پیدا شده. صلوات شمار ندیدی!