Wednesday, December 01, 2010

چرت و پرت های نوید

مادرک به خواهرک تلفن کرده که شنیدم نوید چرت و پرت می نویسد توی اینترنت!.. تو بگو که ننویسد! خواهرک گفته که منظورتان چیست و مادرک از پشت تلفن گفته چرت و پرت می نویسد دیگر، می دانی که منظورم چیست!.. خلاصه بدجوری به دل مان نشست این در گوشی حرف زدن و این صفت بر این نوشته ها!. مادر بی نوا همیشه استرس فرزندش را دارد. ما که مدت هاست چیزی نمی نویسیم و کرکره این جا پایین است و در واقع به معنی واقعی "چرت و پرت" می نویسیم...

گفتم مادرها، استاد عزیز که برای فرصت مطالعاتی در مکزیک بود، کوبید و آمد این جا که گویا مادرش در کانتیکت مریض است و چند بار سکته کرده... دل ام درد گفت و ناراحت شد، برای مادرهایی که بیمار می شوند... هر بار که به آگهی استخدام یک دانشگاه نگاه می کنم سوال اش می پیچد توی کله ام که چقدر می ارزد که بری وسط بیابانی در آمریکا و درس بدهی... راستی 23 جا تا حالا اپلای کرده ام. اگر خبری بود می نویسی ام!

4 comments:

آرش فهیم said...

نامرد! ۲۳ جا اون هم تا حالا. تو رشته ی ما در تمام دنیا به زور ۲۳ موقعیت شغلی پیدا می شه. به این می گن اختلاف طبقاتی.

Anonymous said...

پسر عزیزم آدم به مادرش نمیگوید مادرک...این کاف کاف تحبیب نیست...کاف تصغیر است...لطفا نوشته ات را در اسرع وقت اصلاح کن...

navid said...

نکته جالبی بود.. از کجا می فهمید که این کاف کاف تحیب نیست و تصغیر است. به نظر من از آوای کلی نوشته معلوم است که تصغیری در کار نیست و همه دلسوزی و ظرافت است...

دهخدا می گوید:
گاهی ک نشان لطافت و ظرافت و عشق و عطوفت است :

دو چشمک پر ز بند چشم بندان
دو یاقوتک همیشه خندخندان
یکی مر تندرستان راغم و درد
یکی را بوی درد دردمندان .
---
ای نازکک میان و همه تن چو پرنیان
ترسم که در رکوع ترا بگسلد میان .
---

یک سرچ هم کردم دیدم دیگران هم در اینترنت در حس دل سوزی برای مادر از واژه مادرک استفاده کرده اند.. البته دلیل نمی شود که درست باشد..

Anonymous said...

باشد پسرک عزیزک باهوشک دکترک...
اما نظرت راجع به زنک و مردک چیست؟