Sunday, December 05, 2010

اگر از اون اول هر کمک داوری که به اشتباه پرچم می زد رو، دست اش رو قطع می کردند، امروز داوری به خودش جرات نمی داد اشتباه کنه.

محمود مایلی نژاد از تهران

No comments: