Tuesday, December 14, 2010

کار

یک آقایی بود که استاد یک دانشگاه خوب بود که من اپلای کرده بودم و این آقاهه دوستِ خوب استادم بود... تماس گرفته بودم با دانشگاه شون و گفته بودند که از هفته دیگر فرم های اپلای را بررسی می کنند.. داشتن آشنا در یک دانشگاهی که اپلای می کنید خیلی مهم است دیگر... این ها رو گفتم که بگم آقاهه امروز صبح عمرش رو داد به شما!..

پ.ن. آخه این چه وقته "عمر رو دادن به شما" بود آخه... حالا اون اشتباه کرد که عمرش رو داد، شما چرا قبول کردید؟!

3 comments:

آرش فهیم said...

آلله رحمت اله سین!
والا کسی عمرش رو به ما نداد. ما حتی حاضر بودیم که دو سه هفته از عمرمون رو بدیم به اون آقاهه تا شما پذیرش بگیرید. حیف که نشد.

Anonymous said...

Bad timing! Hope he's left a note on your application at the last minute! -Vafa

Ali Marjaie said...

همینه که هی میگیم بابا کارها نباید به نیروها وابسته باشند. باید پروسه وجود داشته باشد، حالا حتما تو سیستم یک چیزی گفته که انشااالله کار شما هم راه میافتد