Wednesday, March 02, 2011

تفاوت درمان

دی روز این مقاله را در بیمارستان آلبانی ارائه دادم. پاورپوینت ارائه را هم می تونید از این جا داون لود کنید.

مقاله، مرور ادبیات موضوع "تفاوت درمان" بود. (به عنوان ترجمه برای practice variation استفاده کردم. ترجمه بهتر؟) موضوع به پزشک ها مربوط می شد برای این که به تفاوت نوع تصمیم گیری پزشک ها می پرداخت. برای سیاستگذاران بهداشت هم مهم بود چون به طور مستقیم مربوط می شد به موضوع های بهره وری سیستم های بهداشتی و عدالت اجتماعی در خدمات بهداشتی. کلا در مورد این حرف زدم که بقیه چه کار کرده اند و چه طور کارها را می شود دسته بندی کرد.

No comments: