Friday, March 04, 2011

خواب در خیابان

شاید بدانید که دمای شهر ما (آلبانی) خیلی سرد است. گاهی حتی سر ظهر به ده درجه زیر صفر می رسد و شب به منهای بیست درجه... امشب عده ای از مردم شهر در یک اقدام نمادین در یکی از خیابان های جنوبی شهر می خوابند. هدف شان درک مشکلات انسان های بی خانمان و حمایت از آن هاست.
---------
پ.ن. تاج سر گرامی گفت که : "دما خیلی سرد است" نادرست است! درستش "هوا خیلی سرد است" یا "دما خیلی پایین است".. خوب راست می گند!.. البته چیزی که منتشر شد رو قراره عوض نکنیم :)

No comments: