Tuesday, March 08, 2011

رفتار اقتصادی

دو تا از استادها از ما خواسته اند که در یک آزمایش کمک شان کنیم. ما فقط در جمع آوری داده کمک می کنیم و طبیعتا در مقاله شریک نخواهیم بود. قبلا درباره اش اشاره ای کرده بودم. آزمایش مربوط به رفتار اقتصادی افراد است. افراد مورد آزمایش که عموما دانشجو هستند، جلوی کامپیوتر می نشینند و یک سری سوال می بینند که در ادبیات اقتصاد رفتاری به سوال های قُمار مشهور هستند. شما دو گزینه دارید که یکی را انتخاب می کنید. مثلا سوال ساده اش این است که کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید: 4 دلار الان بگیرید یا 8 دلار به احتمال 60 درصد. انواع مختلفی از این گونه سوال ها وجود دارد. یا مثلا آیا ترجیح می دهید فردا 2 دلار بگیرید یا 30 روز دیگر 5 دلار بگیرید... بعد هم مکانیزمی وجود دارد که بر اساس انتخاب تان به شما پرداخت می شود. یعنی انتخاب های شما تاثیر مستقیم در میزانی پولی دارد که در انتهای آزمایش به جیب می زنید. بچه ها عموما بین 20 تا 30 دلار برنده می شوند. تا این جای کار مثل بقیه مطالعه هاست. ولی ساختار خاصی در این آزمایش هست که آن را جالب کرده... بعد از این که مقاله شان در آمد در موردش خواهم نوشت.

هدف این گونه کارها در دانشکده ما این است که چطور به افراد مستمند و طبقه میانه جامعه کمک کنند تا پس انداز مناسبی را برای دوران بازنشستگی شان فراهم کنند. در این جا هم که نمی شود دستور داد که پس انداز کن! باید ترجیحات رفتاری افراد شناسایی شود و ببینند در تحت چه شرایطی می توان ترجیحات اقتصادی آن ها را تحت تاثیر قرار داد به نحوی که به بهبود وضعیت بلند مدت آن ها منجر شود... کل این بحث طبیعتا بر این فرض ساخته می شود که افراد لزوما به بهترین صورت خرج نمی کنند و دچار بایاس های رفتاری هستند. در این مطالعه خاص یک فارغ التحصیل اقتصاد و یک فارغ التحصیل روان شناسی با هم کار می کنند.

2 comments:

Ali Marjaie said...

interesting study, please do share the findings whenever published.

Elham said...

Cool!