Friday, April 22, 2011

این روزها

فعلن به جز سه روز در هفته که برای امرار معاش کار می کنم، روزهای دیگه رو به کارهای فوق برنامه می پردازم! یعنی مجله می خونم، کتاب می خونم، عربی یاد می گیرم، و چیزهایی رو که آرزو داشتم سرفرصت خوب بخونم و یاد بگیرم رو شروع کردم... چند تا مقاله عقب افتاده هم دارم که باید در فرصت اولیه تمام شان کنم... فعلن زندگی آرام تر شده.

امشب با دوستان فیلم نگاه می کنیم.

No comments: