Saturday, September 03, 2011

روند مصرف سیگار در آمریکا

نمودار اول روند مصرف سرانه سیگار در آمریکا بین افراد بالای 18 سال را در قرن گذشته (از سال 1900 تا 2005) نشان می دهد. همانطور که می بینید مصرف سیگار در حدود سال های 1960-1970 به بالاترین حد خود می رسد و از آن به بعد روند نزولی مصرف شروع می شود. در حدود سال 2005 مصرف سیگار به 1619 نخ سیگار در سال برای هر نفر می رسد. یعنی حدودا چهار و نیم نخ سیگار برای هر نفر.
نمودارهای بعد درصد افراد سیگاری را نشان می دهد؛ به تفکیک دانش آموزان دبیرستان و بزرگترها. هر دو نمودار روند کاهشی داشته اند و در سال 2009 به حدود 20-25 درصد افراد رسیده اند (از هر پنج نفر، یک نفر سیگاری). دقت کنید که نمودارهای این شکل از سال 1965 شروع شده است. البته نمودارها نشان می دهد که هدفی که خودشان برای سال 2010 تعیین کرده بودند پایین تر از این ارقام بوده.

نمودار از این صفحه.

در کل به نظر می رسد برنامه های ضد سیگار این جا موفق بوده و احتمالا علت عدم رضایت شرکت های تولید کننده سیگار از سیاست های دولتی مثل الزام درج مضرات سیگار به طور واضح بر بسته های سیگار هم ناشی از همین مورد است. ضمن این که تبلیغات مکرر تلویزیونی علیه مصرف سیگار هم که انصافا تبلیغات ترسناکی هم هستند در این جا بسیار رایج است.

1 comment:

neemnegah said...

فکر می کنم ترک دادن سیگاری ها یا ممانعت از سیگاری شدن جوان ها، دغدغه ی لوکسی برای یک مملکت رو به ورشکستگی باشد :))) ولایت خودمان را می گویم