Friday, September 02, 2011

آخه انصافه؟

می گند هر کسی آرزوی هر چیزی رو که داشته باشه، هِی، اون رو تو خواب می بینه؛ حالا، تاج سر گرامی خواب دیدند که عروسی دوستانمون بوده، و خیلی هم مفصل بوده، و جمعیت هم زیاد بوده، و در پایان عروسی، بنده، آستین ها رو بالا زده ام و با اصرار زیاد تمام ظرف های مهمونی عروسی رو شسته ام!!.. ای بابا! آخه انصافه؟

پ.ن. تاج سر گرامی که این رو تعریف می کنند نیش شون، از رضایت، اساسی بازه و می خندند. ایشاا... من هم در فرصت آتی سعی می کنم یک خواب تلافی جویانه ببینم.

No comments: