Monday, December 05, 2011

نوستالژی های سیاسی

...این ها، برای شما، بُحرانه... برای ما خاطره است.

No comments: