Friday, August 03, 2012

لحظه های‌متفاوت - 14


کنفرانس آکادمی مدیریت به زودی شروع می شه. قراره در بوستون باشه. می شه گفت که بزرگترین همایش محققین علوم مدیریت هستش. من هم در چند روز آینده قراره که مشغول کنفرانس هم باشم. روز دوشنبه ارائه دارم. این چند وقت کارهای دیگه ام  اولویت بیشتری داشتند و خیلی به ارائه ام فکر نکردم.

قراره دوست های قدیمی زیادی از جاهای مختلف آمریکا و کانادا و اروپا برای کنفرانس بیاند بوستون. یک قرار شام هم بچه ها هماهنگ کرده اند که همدیگه رو ببینیم. بیشتر برای این قسمت اش هیجان زده ام!

No comments: