Monday, August 06, 2012

لحظه‌های متفاوت - 17


بعضی لحظه‌ها هم مصنوعی‌اند. یعنی لبخندی که می بینی به معنای لبخند نیست و حرفی که می شنوی معنای دیگری دارد. در بعضی مواقع هر دو طرف یک گفتگو هم این را می‌دانند اما به صحبت‌های مصنوعی‌شان ادامه می‌دهند.

در کنفرانس آکادمی مدیریت از این لحظه ها زیاد می‌بینید. یک تازه فارغ التحصیل با یک استاد، به ظاهر، در مورد یک موضوع علمی صحبت می‌کنند. در عمل، اولی دنبال کار است و دومی دنبال استخدام. اصلا جذاب نیست.

No comments: