Thursday, August 09, 2012

لحظه‌های متفاوت - 20

آدم‌هایی هم هستند که اگر هر روز هم قطارشان از جلوی رودخانه چارلز رد شود، باز هم برای‌شان زیبایی دارد؛ لحظه‌ای از کار و فکر روزانه‌شان دست می‌کشند، سر از کتاب و کیندل شان برمی‌دارند، از پنجره قطار به رودخانه آبی‌رنگ نگاه می کنند، و از دیدن قایق‌های بادبانی سفیدرنگ که این طرف و آن طرف می‌روند لذت می‌ببرند...

No comments: