Monday, September 24, 2012

کارآفرینی

... اون وقت یک شرکت‌هایی هم باید تاسیس بِشند که نوزادها که به دنیا میاند رو از پدر و مادر تحویل بگیرند و بعد حدودا 30 سالشون که شد تحویل بدند... هزینه سرویس این شرکت‌ها هم از طریق پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های نوزادها باید تامین بشه که هی می‌گفتند ما پس کی نوه‌مون رو می‌بینیم!

[از کتاب کارآفرینی در حالت خواب و بیداری، نوشته دکتر نوید]

No comments: