Tuesday, June 11, 2013

یشترین صعود در نظرسنجی‌های ریاست جمهوری، فعلن، مربوط به سید محمد غرضی است که فقط در دو روز تونست از رده هشت به شش برسه! اگر مهندس همین طور ادامه بدند تا جمعه به رتبه دوم می‌رسند :--)

No comments: