Sunday, August 04, 2013

با صدای بلند و با لحنِ سوالیِ شیطنت آمیز: «آقای رهبری، به نظرشما، آیا این روحانیه که داره تنفیذ می‌شه، یا این تنفیذه که داره روحانی می‌شه؟؟»

 [نجوای درونِ غرضی، یک عمر سوالات بی‌پاسخ، "تا زمانی که تورم هست..."]

No comments: