Saturday, March 22, 2008

شاید جز معدود برنامه هایی باشد که هیچ وقت از یادم نمی رود. راستش به نظرم ساعت خوش بیشتر از یک برنامه بود: یک انقلاب در برنامه های تلویزیون بود. یک معنی جدید از کمدی بود. پیام های زورچپان در برنامه هایش نداشت و صادق بود... امروز ناراحت شدم از فوت داود اسدی... خدا بیامرزدش.

1 comment:

الف.میم said...

وبلاگی خواهم ساخت . . .
پــــر ز خاکستــر گرم . . .

http://world3.blogfa.com/
وبلاگ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و . . .

نویسندگان : «الف.میم» دانشجوی ارشد اقتصاد شریف
«بهاره آروین» ، دانشجوی دکترای جامعه شناسی (دانشگاه تهران)