Thursday, May 08, 2008


خاتمی در نمایشگاه کتاب - مرجع خبر

2 comments:

Azam said...

Navid matn ro khundi? in fahmidi chie?

در آنسوی میدان احمدی نژاد با انبوهی از حاتم خرجی مردمی بیشتر فمینیست را دور خود گرد می آورد تا با صدقه ای آنان را شاد کند ونفوذ حکومت گدا پرور خود را در میان مردم آمی بست دهد.

navid said...

عجیب بود. مطمئنا مدافعان حقوق زنان نیست منظورش! شاید منظورش همانی باشه که در نظریه های فرهنگ سازمانی استفاده می کنیم که بیشتر منظور افراد احساسی تر باشه.. من کلا خواستم بگم که عکس رو از کجا برداشتم :)