Friday, May 09, 2008

تاثیر چهار تا آدم متفاوت در شورا

معصومه ابتکار در میان توضیح نظرات مخالف خود در مورد کمک 3 میلیارد تومانی به لبنان از محل بودجه شهر تهران می گوید:

ظاهرا شورای دوم هم مبلغی بیش از این را در زمان خود به این منظور اختصاص داده بود که در آنجا به دلیل یک دستی نظرات، موضوع با مخالفتی روبرو نشد و انعکاس هم نیافت.

من با توجه به این که به آمار و ارقام شهرداری تهران آشنا نیستم نمی دانم که 3 میلیارد تومان کمک چقدر کمک بزرگ یا کوچکی است و کلا بازده چنین کمک (بخوانید سرمایه گذاری) برای شهر تهران چقدر است. شاید هم بازده خوبی داشته باشد. اما نکته مهم این است که این خبر به بیرون درز کرد و می تواند در رای مردم نسبت به افرادی که با این طرح موافق بودند تاثیرگذار باشد (مثبت یا منفی). و به طور کل درز این خبر از نظر من یک پیشرفت است و نتیجه حضور چهارتا آدم متفاوت در شورا است. واقعا چرا کمک شورای دوم که گویا مبلغی بیشتر هم بوده توجهی را جلب نکرد؟

No comments: