Saturday, November 08, 2008

فهمیدم ات

می رم مغازه وسایل کامپیوتری. پسر جوانی میاد کمکم. می گم "من اینترنت با سیم در خانه دارم. از اون دستگاه ها می خوام که این رو به اون وصل می کنی و اینترنتت بی سیم می شه" لبخندی می زنه و به صورت داش مشتی تایید می کنه: "گاچ یو!" *

بعد توضیح می ده که یک سی دی داخل این بسته هست. داخل کامپیوترت می ذاری و حتما برای اینترنتت "پسورد" می ذاری. وگرنه افراد دیگه در ساختمان شما و همسایه ها به اینترنتت وصل می شند و مجانی استفاده می کنند." لبخندی می زنم و می گم: "گاچ یو!"

---
*: "گاچ یو" همان got you هست که همان I got you است به معنی فهمیدم ات، منظورت رو متوجه شدم و ...

No comments: