Thursday, January 07, 2010

چه کسی چه کسی را تهدید می کند.

وقتی شنیدم دادسرای تهران پنج تن از تظاهرکنندگان عاشورا را به محاربه متهم کرده است - همان تظاهراتی که تظاهر کنندگان زیرگرفته شدند - فکر کردم که "چه کسی" در حال تهدید "چه کسی" است. دو حالت ممکن است: اول تهدید بین جناحی و دوم تهدید درون جناحی. در حالت اول حاکمیت در حال تهدید جنبش سبز و مردم معترض است تا با ایجاد رعب و وحشت از حضورشان کاسته شود. حالت دوم تهدید درون جناحی است. شاید عده ای در درون حاکمیت از علنی شدن اتهام های سعید مرتضوی عصبانی باشند. مرتضوی که بعد از این که در افکار عمومی به کشتار مردم و مطبوعات متهم شد، بالاخره به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک - که قسمتی از پرونده، سه فقره قتل "عمد" است - هم شناخته شد. تمام تلاش هایی که برای پوشاندن این اتفاق انجام شد، میسر نشد. به این ترتیب پافشاری بر روش گذشتگان از طریق اعلام اتهام محاربه نوعی تهدید علیه مخالفان مرتضوی هم می تواند باشد که شماها کاره ای نیستید و اگر ما را بکشید هم ما همان راه را ادامه می دهیم! حال، حسینیان هم از مجلس استعفا می دهد. متن استعفایش را بخوانید... این داستان من را یاد یکی از داستان های فردوسی انداخت.
.

1 comment:

Anonymous said...

عزیز دل
کسیو که حرمت روز عاشور رو بشکنه و بسوزونه و بشکنه و بکشه از هر دو طرف ...تا به جون هم بندازه مارو ... شما بگو اسمش رو چی بگذاریم والا شما اینجا نیستی تا ببینی فتنه رو و فتنه گر را رو حالا اگر شما بخوای بگی رژیم دستشو پیش گرفته که پس نیفته این تفسیر شماس و برای شماارزشمنده..