Wednesday, January 13, 2010

نتیجه این پست قبلی تا حد خوبی این شد که من کوتاه آمدم... اومدیم مخملی بزنیم، که با از جانگذشتگی دیوید شکنت خوردیم! فعلن به این نتیجه رسیدم که بعضی از کارهای قبلی را در قالب دو مقاله تز بدم و مقاله سوم تز را اختصاص بدم به آنچیزی که دوست داشتم به اندازه یک تز کامل روش کار کنم...

1 comment:

جفنگ میرزا said...

خوب فقط لصفا وسطش کم نیار:(
محکم تا آخرش برو
راستی اینکه بتونی اون ایده الی که تو ذهنت هست رو کوچک کنی تا به یه چیز اجرایی برسه خودش یه جور جرات و مهارت میخواد.