Tuesday, October 12, 2010

رُند می کنیم

از خواب بیدار می شم و با چشم نیمه باز ساعت رو نگاه می کنم: هفت و چهل و پنج دقیقه. تصمیم می گیرم که پانزده دقیقه دیگه هم بخوابم که رُند بشه!.. این می شه که حدود هشت و بیست دقیقه بلند می شم...

1 comment:

Anonymous said...

خوب رند ترش میکردین بشه نیم