Thursday, October 14, 2010

کار این دو هفته

فیدبک نامتقارن یعنی شما برای یک کاری همیشه فیدبک نگیرید بلکه برای برخی شرایط فیدبک بگیرید. مثلا کسی که مسوول استخدام در یک شرکت است، خودش، فیدبک نامتقارن می گیرد. اگر کسی را استخدام کند، از کارکردن آینده آن فرد، می فهمد طرف واقعا خوب بوده یا بد و آیا قضاوت خودش درست بوده یا نه (فیدبک). ولی اگر تصمیم بگیرد که طرف را استخدام نکند نخواهد فهمید که آیا واقعا طرف مورد نظر کاردرست بود و او اشتباه کرده یا تصمیم درستی گرفته است. این که بفهمیم آدم ها در این وضعیت ها چگونه با فیدبک و "بی فیدبکی" برخورد می کنند جالب است!

کار این هفته من در ارتباط با این موضوع بود و در حال نوشتن یک کامنت بودم. کل قضیه این هست که یک گروه روانشناس یک مدل ریاضی ارائه داده و ادعا کرده که تصمیم گیری انسان ها را در زمانی که از محیط فیدبک نامتقارن می گیرند بازتولید می کند. قرار شد من دو سه صفحه بنویسم که در بعضی از حالت ها مدل شان قابل تعمیم نیست. اگر بتونم تا امروز بعد از ظهر کل اش را تمام کنم کم کم به کارهای عقب افتاده این دوهفته می رسم.

No comments: