Wednesday, October 06, 2010

رفتار بیماران و پزشک ها

دی روز زمان سمینار ماهانه "تصمیم گیری پزشکی" بود که در بیمارستان آلبانی برگزار می شه. قبلا هم نوشته ام: گروه کوچکی است حدودا 12 نفر که هفت هشت نفرش پزشک های متخصص هستند و بقیه یا در زمینه سیاستگذاری بهداشت کار می کنند یا دانشجو هستند. موضوع های بحث هم عموما در مورد مباحث روانشناسی تصمیم گیری است (نه روانپزشکی). این هفته در مورد رفتار تصمیم گیری بیماران صحبت شد که خیلی جالب بود.

به نظر می رسد که علوم قضاوت و تصمیم گیری از دو جنبه مختلف می توانند به پزشکی کمک کنند. یکی بررسی و بهبود مدل های تصمیم گیری پزشک هاست و دیگری بررسی و بهبود مدل های تصمیم گیری بیماران است. من مقداری در مورد موضوع اول کار کرده ام و مقاله مرور ادبیات ام هم روی همین موضوع نوشتم. خیلی موضوع جالبی است که خطاهای تصمیم گیری، یادگیری، اختلاف تصمیم گیری و ... را در میان پزشکان تحلیل کنید. مشکل اصلی هزینه بالای جمع آوری داده است: هزینه ای که باید صرف کنید تا بتوانید بر روی پزشکان آزمایش کنید. اما در مورد بیماران (تحلیل رفتار تصمیم گیری بیماران) جمع کردن داده آسان تر است. موضوع هایی مانند چطور می توان پایبندی بیمار به مصرف دارو، یا ترک سیگار را افزایش داد، یا از مراجعه بیهوده به اورژانس کاست از این دسته مسائل است...

نکته خوب در این مسائل اهمیت این مسائل است در مقایسه با کارهای abstract دیگری که در حوزه تصمیم گیری رفتاری انجام می شود... ژورنال خوب این فیلد هم medical decision making هست که ایمپکت اش بالای 2.5 است. مقاله ها را ترکیبی از پزشک ها، روانشناس و متخصصین علوم تصمیم گیری و سیاستگذاری می نویسند. به مقاله های این شماره تا دسامبر می توانید مجانی دسترسی داشته باشید. کنفرانس شان هم خوب است اما چون معمولا در کالیفرنیا بوده برای من ممکن نبوده...

No comments: