Tuesday, August 23, 2011

اگر روزی...

شب، اگر تا دیر وقت جایی باشیم، مثلا تا 11 یا 12 شب، وقتی می آییم خانه، بر چمن سبز جلوی خانه مان، دو عدد خرگوش سفید قشنگ با چشم های درشت و با دم های قلمبه منتظرمان هستند. از گوشه چشم شان نگاه مان می کنند. ما هم نگاه شان می کنیم. لبخند می زنیم و از کنارشان رد می شویم... فرار نمی کنند.

اگر روزی بخواهم به چیزی قسم بخورم، به آن دو خرگوش قسم می خورم.

1 comment:

محمد said...

و لا اقسم بخرجوش !!!