Friday, January 20, 2012

یک کافر احمق، یک کافر با هوش

دوستی روی دیوار فیس بوک اش نوشته بود که «کافر همه را به کیش خود پندارد/ مومن همه را به دین خود وادارد».

فرض کنید مجموعه داشته باشیم شامل یک مومن و یک کافر و تعداد زیادی آدم معمولی. به نظرم رسید که با توجه به دو گزاره بالا می توان نتیجه گرفت که

- از دید کافری که همه رو به کیش خود می پنداشت، (1) اولا مومن هم دین کافر رو داره (2) بعد داره به زور همه دیگرانی رو که already دین کافری دارند رو دوباره به دین کافری وا می داره! پس در نتیجه از دید یک کافر، یک مومن یک کافرِ احمقه

- اما از دید مومن، کافری که همه رو به کیش خود می پنداره در همه موارد درست قضاوت می کنه، به جز مورد خود جناب مومن. در نتیجه از دید مومن، یک کافر، با تقریب خوبی، یک کافرِ باهوشه!

پس در نتیجه از دید کافر در دنیا همه کافرند و یکی شون احمقه. و از دید مومن در دنیا بقیه کافرند، و یکی شون هم باهوشه. همممم.... یه جور عجیبی شد...

No comments: