Tuesday, March 06, 2012

آدم های مختلف

برای شناسایی تفاوت ها و اختلافات،
آدم ها رو
می شه
به دو مجموعه تقسیم کرد:
مجموعه اول
و
مجموعه تهی.

No comments: