Saturday, July 28, 2012

لحظه‌های متفاوت - 8

هفت سال پیش، دمشق بودم. یکی از بهترین مسافرت‌های گذشته‌ام. از شهر و از همزیستی ادیان و تژادهای مختلف خوشم آمده بود و از ساختمان‌ها و بناهای قدیمی. در میدان‌های شهر که راه می‌رفتم، هیچ وقت شرایط امروزشان برای‌ام قابل پیش بینی نبود.... امروز، اما، فکرها و دعاهایم با مردم حلب بود.

پ.ن. دیکتاتورها در روزهای المپیکی و جام جهانی، اضافه کاری می‌زنند....

No comments: