Thursday, September 27, 2012

برای ثبت در تاریخ

دی شب رفتم واشنگتون دی سی و امروز برگشتم. یعنی کلا از زمان خروج تا ورودم به بوستون شد 25 ساعت. رفته بودم که کارهای این چند وقت رو ارائه کنم.... خیلی دلم برای الینا تنگ شد. اولین بار بود که این قدر همدیگر رو ندیدیم...

No comments: