Sunday, November 15, 2009

برگشت به مرور ادبیات

امروز بعد از تحویل دومین مشق درس اقتصاد رفتاری، برگشتم دوباره به مرور ادبیات ام. تمرکزم را از دست داده بودم. یک مدتی طول کشید که بفهمم آخرین کارهایی که کردم چه بوده و بعد شروع کردم یک قسمت از گزارش را بنویسم.

از فصل دوم بخش سوم شروع کردم! امروز یک مقداری فکر کردم و دو صفحه نوشتم. قبلا شش صفحه مقدمه هم که احتمالا در فصل اول بخش اول استفاده بشود نوشته بودم. حدسم این است که متن گزارشم حدودا 40 صفحه خواهد شد. تا دور اول این گزارش را تمام نکنم به جز سرکلاس و سخنرانی های دیگران رفتن، هیچ کار دیگری انجام نخواهم داد. حتی مشق هایم را هم نخواهم نوشت. (well، غذا می خورم!)

No comments: