Monday, November 16, 2009

ادامه مرور ادبیات و گل واژه ها

دوستی می گفت ترکیب «ریاضی دان» مثل «قندان» است. پس همانطور که قندان یعنی جایی که درون اش قند می گذاریم، ریاضی دان هم یعنی جایی که تویش ریاضی می گذاریم!.. الان، فکر کردم می شه اون طرفی هم به قضیه نگاه کرد و گفت: خوب البته ترکیب «قندان» هم مثل «ریاضی دان» است. پس قندان هم لابد یعنی کسی که قند را می داند و درک می کند! مجسم کنید یک آقایی را (یا خانومی را) که قند را درک کند...

این هم از از ثمرات تمرکز بر اتمام مرور ادبیات! امروز دهمین صفحه را تمام کردم.

3 comments:

Laleh said...

اصولا این از خواص مرور ادبیاته... آدمِ وسواسِ زبانی می گیره و توی همه چیزهای بی ربط و با ربط دقیق می شه...

من این جور مواقع نسبت به کسایی که نادقیق حرف می زنن و یا جمع بندی های کلی می کنن به شدت حساس و تدافعی می شم!

Anonymous said...

من خری دیدم یونجه را می فهمید!
سهراب

Anonymous said...

من خری دیدم یونجه را می فهمید!
سهراب