Monday, June 14, 2010

یادداشت های کارگاه NIH

معلوم شد که این برنامه کارگاه مربوط به یک دوره یک هفته ای تابستانی است که NIH برای دانشجوها یا محققین دانشگاه های مختلف برگزار می کند. کلا سه گروه آموزشی وجود دارد که عبارت اند از سیستم داینامیکس، agent based modeling و تئوری شبکه های اجتماعی. افراد شرکت کننده عموما یا دانشجوی دکترا و یا دارای دکترا هستند و تا جایی که من دیدم اکثرا از دانشگاه های خوبی بودند. در اول برنامه گفته شد که سه برابر گنجایش برای این برنامه اپلای شده بود و حدودا 45 نفر را قبول کرده اند. برنامه هم به میزبانی دانشکده سلامت عمومی کلمبیا برگزار می شود. فکر می کنم این دومین دوره شان است. به بچه هایی که در آمریکا کارهایی در زمینه های پابلیک پالیسی یا بهداشت و یا جامعه شناسی می کنند این دوره را پیشنهاد می کنم.

No comments: